Dịch vụ Kế toán và Tư vấn thuế A&T

Dịch vụ Kế toán và Tư vấn thuế A&T

Dịch vụ Kế toán và Tư vấn thuế A&T

Dịch vụ Kế toán và Tư vấn thuế A&T

Dịch vụ Kế toán và Tư vấn thuế A&T
Dịch vụ Kế toán và Tư vấn thuế A&T
Tư vấn
KIỂM TOÁN BÁO CÁO QUYẾT TOÁN DỰ ÁN HOÀN THÀNH
Như Quý vị đã biết, hoạt động xây dựng cơ bản là hoạt động rất phức tạp, diễn ra trong thời gian dài và thường có giá trị lớn. Việc quản lý phải tuân thủ các quy định hiện hành của nhà nước về quản lý đầu tư xây dựng cơ bản. Trong khi đó các hướng dẫn trong lĩnh vực này rất nhiều và thay đổi liên tục. Điều này đã gây ra không ít khó khăn trong việc cập nhật, áp dụng các quy định mới và dẫn đến rủi ro cho doanh nghiệp, ban quản lý trong việc tuân thủ các quy định của Nhà nước.
Mục đích của cuộc kiểm toán nhằm đưa ra ý kiến về mức độ trung thực và hợp lý của báo cáo quyết toán dự án hoàn thành, làm cơ sở tin cậy để các cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt báo cáo quyết toán hoàn thành của dự án. Bên cạnh đó cũng là cơ sở thanh toán, quyết toán kịp thời và đúng khối lượng thực tế.

[ * ] CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN