Dịch vụ Kế toán và Tư vấn thuế A&T

Dịch vụ Kế toán và Tư vấn thuế A&T

Dịch vụ Kế toán và Tư vấn thuế A&T

Dịch vụ Kế toán và Tư vấn thuế A&T

Dịch vụ Kế toán và Tư vấn thuế A&T
Dịch vụ Kế toán và Tư vấn thuế A&T
Kế toán
DỊCH VỤ KIỂM TOÁN VÀ SOÁT XÉT BÁO CÁO TÀI CHÍNH
 
Mối quan tâm của Quý vị
·  Công ty của Quý vị bắt buộc phải kiểm toán theo luật định;
·  Công ty của Quý vị là một công ty đa quốc gia và đang cần một phương pháp tiếp cận kiểm toán thống nhất toàn cầu đối với việc kiểm toán báo cáo tài chính;
·  Quý vị đang trong giai đoạn thăm dò, lựa chọn các công ty kiểm toán;
·  Quý vị muốn Kiểm toán viên hiểu rõ doanh nghiệp và lĩnh vực hoạt động của Quý vị để tiến hành việc kiểm toán hiệu quả;
·  Quý vị mong muốn cộng tác cùng một công ty kiểm toán với giá phí hợp lý, cạnh tranh nhưng phải đảm bào chất lượng ở mức độ cao.

[ * ] CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN