Ấn phẩm

Ấn phẩm

Ấn phẩm

Ấn phẩm

Ấn phẩm
Ấn phẩm
Ấn phẩm
Bản tin pháp luật số tháng 6 năm 2018

Bản tin pháp luật số tháng 6 năm 2018

Thông tư số 15/2018/TT-NHNN ngày 18/06/2018 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 22/2016/TT-NHNN ngày 30/6/2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài mua trái phiếu doanh nghiệp
Bản tin pháp luật số tháng 8 năm 2018

Bản tin pháp luật số tháng 8 năm 2018

Nghị định số 108/2018/NĐ-CP ngày 23/8/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp
Bản tin pháp luật tuần 37 năm 2018

Bản tin pháp luật tuần 37 năm 2018

Ngày 1/8/2018 vừa qua, Bộ Lao động – Thương binh & Xã hội ban hành Thông tư 07/2018/TT-BLĐTBXH hướng dẫn xây dựng phương án sử dụng lao động và thực hiện chính sách đối với người lao động
Bản tin pháp luật số tháng 7 năm 2018

Bản tin pháp luật số tháng 7 năm 2018

Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22/05/2018 của Chính phủ quy định chi tiết luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại
Bản tin pháp luật tuần 33 năm 2018

Bản tin pháp luật tuần 33 năm 2018

Sửa đổi, bổ sung quy định về việc tăng vốn nhà nước trong doanh nghiệp nhà nước
Bản tin pháp luật tuần 32 năm 2018

Bản tin pháp luật tuần 32 năm 2018

Ngày 6/7/2018 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định quy định chi tiết Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam